Bộ máy lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Sinh ngày: 06/7/1980

ĐT: 0918 896 300

 

2. Phó Giám đốc: Ông. Bùi Quốc Liêm

Kỹ sư Trồng trọt

Sinh ngày 30/11/1959

ĐT: 0915 140 278

 

3. Phó Giám đốc: Ông. Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ Thủy sản

Sinh ngày: 29/10/1981

SĐT: 0976 459 866

 

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300   2.…

  Quá trình hình thành phát triển

  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN A - TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP LÀO CAI I. Giai đoạn 1992 - 1995: Giai đoạn…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…