Bộ máy lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

                                                                  1. Giám Đốc: Hà Văn Quang 

Thạc sỹ Nông nghiệp

Sinh ngày 30/10/1980

SĐT: 0912.270.967

 

2. Phó Giám Đốc: Ông Phạm Quốc Cường

Kỹ sư trồng trọt

Sinh ngày 15/01/1973

SĐT: 0904.866.073

 

 

3. Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tước

Đại học kinh tế Nông nghiệp

Sinh ngày 21/2/1982

SĐT: 0918.205.293

 

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI                                            …

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 60 biên chế (56 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 04 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp…

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Quá trình hình thành phát triển

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Giống…