Bộ máy lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Sinh ngày: 06/7/1980

ĐT: 0918 896 300

2. Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản

Sinh ngày 29/10/1981

SĐT: 0976459866

3. Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tước

Đại học kinh tế Nông nghiệp

Sinh ngày 21/2/1982

SĐT: 0918205293

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300 2. Phó…

  Quá trình hình thành phát triển

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Giống…