Bộ máy lãnh đạo
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI                                …

Cơ cấu tổ chức
* Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 60 biên chế (56 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 04 biên chế…

Chức năng & Nhiệm vụ
  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp…

Quá trình hình thành phát triển
Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở…

Lời giới thiệu
Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và…