Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính
KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH 1. Điều kiện ao nuôi - Ao nuôi tốt nhất nên có dạng hình chữ nhật có diện…

Kỹ thuật nuôi cá nheo
KỸ THUẬT NUÔI CÁ NHEO 1. Điều kiện ao nuôi - Diện tích ao nuôi cá Nheo thương phẩm thường là dưới 3.000 m2 và diện…