Thực hiện sản xuất giống theo Nghị quyết 10

Thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung tâm giống nông nghiệp Lào Cai, đã tập trung nguồn lực chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất các loại giống theo nghị quyết.…