Sáng kiến kỹ thuật được tuyên dương Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã có 925 sáng kiến được Ban tổ chức thông qua. Hội đồng sáng kiến Liên đoàn lao động tỉnh đã xét chọn 04 sáng kiến có nội dung sáng tạo, vượt khó có giá trị làm lợi và phạm vi áp…