Chức năng & Nhiệm vụ

 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

I- Vị trí, chức năng:

1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để hoạt động theo qui định của Pháp luật.

2. Chức năng: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai (viết tắt Trung tâm) có chức năng nghiên cứu khảo nghiệm, chọn tạo giống Nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ giống và vật tư Nông nghiệp; lưu trữ, bảo tồn giống Nông nghiệp; xuất nhập khẩu Giống và vật tư phục vụ sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn trong tỉnh. Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện sự nghiệp Giống Nông nghiệp và phát triển nuôi trồng Thuỷ sản trên địa bàn.

3. Trụ sở Trung tâm: Đặt tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, bảo tồn và sản xuất giống Nông nghiệp. Chủ động quyết định các biện pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Tham mưu xây dựng các Chương trình, đề án phát triển giống Nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu giống Nông nghiệp có chất lượng phục vụ cho hoạt động sản xuất Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.

3. Phối hợp, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác giống Nông nghiệp vào sản xuất; Thực hiện các dự án, đề tài khoa học về lĩnh vực giống Nông nghiệp.

4. Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen giống gốc các loại giống Nông nghiệp phục vụ cho các công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống Nông nghiệp.

5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh giống nông nghiệp và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất theo qui định của Pháp luật về sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và vật tư nông nghiệp. Phát triển dịch vụ thuốc thú y, vật tư nghề cá; hướng dẫn việc sử dụng thức ăn, hoá chất, thuốc chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong phòng trị bệnh thủy sản, xử lý môi trường, nuôi trồng thuỷ sản.

6. Tổ chức xuất nhập khẩu vật liệu lai tạo giống và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất giống Nông nghiệp theo qui định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hoá.

7. Thực hiện công tác tư vấn, chuyển giao kỹ thuật đối với các giống thủy sản mới do trung tâm sản xuất, cung ứng.

            8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hình thức góp vốn, cơ sở hạ tầng, nhân lực để cùng tư vấn kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh giống và các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất giống Nông nghiệp theo qui định của Pháp luật.

9. Tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ về giống nông nghiệp và các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị, thực hiện qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của đơn vị theo qui định của Pháp luật và phân cấp tổ chức của tỉnh.

11. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT và cấp có thẩm quyền giao.

12. Tổ chức quản lý, điều hành Trung tâm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao

13. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác.

14. Kiến nghị với Sở chủ quản trình UBND tỉnh ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

15. Ban hành nội quy, quy trình nghiệp vụ để điều hành hoạt động của Trung tâm theo quy định.

16. Kiến nghị với Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xử lý vi phạm; quyết định xử lý đối với những việc thuộc thẩm quyền.

 

 

  Quá trình hình thành phát triển

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Giống…

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 60 biên chế (56 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 04 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp…