Vào lúc 8h00, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết Dự án“Ứng dụng công nghệ vi sinh nuôi thương phẩm cá chạch sông (Mastacembelus armatus) an toàn sinh học trong ao tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”.

          Tham dự Hội nghị gồm đơn vị chủ trì Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bát Xát, UBND xã Quang Kim và 35 hộ dân tham gia nuôi trồng thuỷ sản trong huyện Bát Xát.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết dự án

             Cá Chạch sông là loài cá có giá trị kinh tế cao trên hệ thống sông Hồng và sông Lô. Tuy nhiên các nghiên cứu về loài cá này còn thiếu đồng bộ, để có cơ sở khuyến cáo cho nông dân sản xuất trong điều kiện sẵn có tại địa phương nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Trung tâm giống đã thực hiện Dự án với quy mô 1.100 m2 tại Trại nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát (Trại Thủy sản Quang Kim). Với mục tiêu đặt ra ứng dụng thành công qui trình công nghệ để khảo nghiệm đánh giá sự thích nghi, điều kiện chăm sóc, sinh trưởng, phát triển và triển vọng của đối tượng nuôi

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

           Dự án đã thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đàn cá thích nghi với môi trường ao nuôi, trọng lượng cá trung bình đạt 300 gam/con, tỷ lệ sống đạt trên 70%. Bước đầu có thể khẳng định đây là loài cá phù hợp với các điều kiện của xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Các cán bộ của Trung tâm trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu thuần hoá loài cá này sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp để nhân dân có cách tiếp cận dễ dàng hơn, chủ động nguồn thức ăn và mở rộng qui mô nuôi. Bên cạnh đó, khi thuần hoá thành công sẽ khép kín vòng đời của loài. Đây là bước tiền đề tiến tới nghiên cứu chủ động sinh sản loài cá đặc sản của địa phương. Trong Hội nghị tổng kết Chủ nhiệm dự án cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện Bát xát tích cực tuyên truyền nhân rộng quy mô ao nuôi trên địa bàn trong thời gian tới./.

 Ks.  Phí Đình Bắc-Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai