Gạo ST25 bị doanh nghiệp Mỹ đăng ký thương hiệu

https://vnexpress.net/gao-st25-bi-doanh-nghiep-my-dang-ky-thuong-hieu-4266600.html