Một số kỹ thuật canh tác cần lưu ý khi trồng cây vụ đông thích ứng với biến đổi khí hậu trên nền đất đặc thù

http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/khoa-hoc-cong-nghe/khcn-trong-nuoc/mot-so-ky-thuat-canh-tac-can-luu-y-khi-trong-cay-vu-dong-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tren-nen-dat-dac-thu_t114c40n20598