Giống lúa lai hai dòng VL20

  • Khối lượng tịnh
    : 1 KG
NGẮN NGÀY - NĂNG SUẤT CAO

Thời gian sinh trưởng ngắn ngày, vụ Xuân 115-120 ngày, vụ Mùa 95-100 ngày. Hạt xếp xít, lá đứng, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, kháng rầy nâu, chịu hạn tốt. Năng suất cao: Năng suất 7-8tấn/ha. thâm canh tốt 9-10 tấn/ha. Gạo thơm, cơm đậm.