Lào Cai gắn tem truy xuất nguồn gốc cá nước lạnh

https://www.mard.gov.vn/Pages/lao-cai-gan-tem-truy-xuat-nguon-goc-ca-nuoc-lanh.aspx