Nông dân xuất sắc 2021 là nông dân lai tạo giống lúa lạ, cứ 1kg gạo bổ dưỡng bằng 3 lạng thịt bò

https://danviet.vn/dong-thap-nong-dan-xuat-sac-2021-la-nong-dan-lai-tao-giong-lua-la-cu-1kg-gao-bo-duong-bang-3-lang-thit-bo-20211026110432982.htm