Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

TB tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết