Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

https://nhandan.com.vn/hanoi/day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-nong-nghiep-639494/