Nông dân vùng sản xuất lúa lai Lào Cai tích cực rung phấn bổ sung vụ mùa 2018

        Vụ mùa 2018 đơn vị triển khai sản xuất 175 ha; Trong đó sản xuất giống lúa lai (LC212, LC270, VL20) với diện tích 120ha; Sản xuất giống lúa thuần (Séng cù, Bắc thơm, Quế 99…) với diện tích 50 ha (trong tỉnh là 50 ha, ngoài tỉnh 70 ha). Nhân dòng lúa bố mẹ 5 ha. Hiện tại lúa tại các điểm sản xuất đang trổ bông.

      Giám Đốc Trung tâm chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật Trung tâm hướng dân các hộ dân tại các điểm sản xuất về công tác khử lẫn, phun GA3, rung phấn theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ.

Ảnh hộ dân triển khai công tác rung phấn

     Công tác tác khử lẫn, phun GA3, rung phấn được diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 25/9/2018. Diễn biến thời tiết khá thuận lợi cho quá trình thụ phấn kết hạt của dòng mẹ, dự kiến năng suất vụ mùa đạt 2,2 -2,5 tấn/ha.