Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất giống lúa lai vụ Xuân 2019

           Vụ Xuân 2019, Trung tâm Giống Nông nghiệp triển khai sản xuất 35ha giống lúa lai LC25 tại các địa điểm xã Bản Qua – huyện Bát Xát, xã Phú Nhuận – huyện Bảo Thắng, xã Võ Lao – huyện Văn Bàn. Hiện tại các điểm sản xuất lúa đã kết thúc giai đoạn trổ bông.

          Trong thời gian rung phấn lúa lai, Giám Đốc Trung tâm Giống đã trực tiếp đi chỉ đạo sản xuất tại các điểm, kiểm tra cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo người nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất về công tác khử lẫn, phun GA3, rung phấn.

Ảnh hộ dân triển khai công tác rung phấn

          Công tác khử lẫn, phun GA3, rung phấn được diễn ra từ ngày 13/4 đến hết ngày 21/4/2019. Tất cả các điểm sản xuất đều nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình và hướng dẫn kỹ thuật. Vụ Xuân 2019, lúa bố mẹ trỗ bông trùng khớp, diễn biến thời tiết khá thuận lợi cho quá trình thụ phấn kết hạt của dòng mẹ. Đồng chí Giám đốc đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tại các điểm sản xuất tiếp tục tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nếu tại thời điểm thu hoạch gặp thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất vụ Xuân 2019 sẽ vượt so với kế hoạch đã giao.