Tham quan, đánh giá mô hình nghiên cứu, sản xuất cây ăn quả ôn đới kỹ thuật mới tại huyện Bắc Hà

http://www.baolaocai.vn/bai-viet/212364-tham-quan-danh-gia-mo-hinh-nghien-cuu-san-xuat-cay-an-qua-on-doi-ky-thuat-moi-tai-huyen-bac-ha