Thúc đẩy sản xuất, cung ứng nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

https://www.mard.gov.vn/Pages/thuc-day-san-xuat-cung-ung-nong-san-trong-dieu-kien-dich-covid-19.aspx