Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch 363/KH-UBND triển khai nghị quyết số 10-NQ/TU giai đoạn 2021-2025 gắn với nhiệm vụ của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai”

Thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch 363/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 13/10/2021 về việc triển khai Nghị Quyết số 10-NQ/TU.

Thực hiện Chương trình công tác năm của Chi bộ và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp tổ chức sinh hoạt định kỳ, đồng thời tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 10-NQ/TU và triển khai Kế hoạch 363/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai. Các nội dung trọng tâm đều nhấn mạnh và gắn với nhiệm vụ của Trung tâm Giống Nông nghiệp, nhằm phổ biến tới toàn thể đảng viên trong chi bộ nắm bắt và hiểu rõ các nội dung Nghị quyết, những nhiệm vụ cụ thể hóa của Trung tâm Giống Nông nghiệp đang thực hiện và trong thời gian tới,góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU và Kế hoạch 363/KH-UBND đã đưa ra.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Bá Thế – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giống NN, Ban Chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ, có mặt tham dự đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Bá Thế – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giống chủ trì buổi Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

 Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đỗ Thị Bắc – Đảng viên, Trưởng phòng Kỹ thuật đã trình bày nội dung Nghị Quyết Số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch 363/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 13/10/2021 về việc triển khai Nghị Quyết số 10-NQ/TU và nội dung Dự án “Bảo tổn, phát triển giống nông nghiệp giá trị kinh tế cao tại tỉnh Lào Cai”.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã nắm bắt rõ hơn về quan điểm của Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa gẳn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo sản phẩm sạch, an toàn, gắn với phát triển kinh tể đồi rừng; nâng cao đời sổng nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát trien kinh tế nông nghiệp; thực hiện hiệu quả 5 nội dung đột phá: (i) Chuyên đổi giống cây trông, vật nuôi; (ii) Chuyên đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị, đế phát triển sản xuất hàng hóa; (iii) Đấy mạnh phát triển các loại hình tô chức, dịch vụ sản xuất gắn với chế biến, liên kết sản xuất; (iv) Thực hiện giao đất, giao rừng, quy chủ rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp; (v) Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo phát triên sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Và mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là:Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất đạt khoảng 5,5%/năm; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (theo giá so sánh 2020) đến năm 2025 đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 3.300 tỷ đồng so với năm 2020; Tạo việc làm tăng thêm cho trên 16.000 lao động, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng/người/năm.

Đối với Dự án “Bảo tổn, phát triển giống nông nghiệp giá trị kinh tế cao tại tỉnh Lào Cai”, đã nêu rõ mục tiêu tổng quát là:(1) Bảo tồn, lưu giữ và khai thác hiệu quả nguồn gen giống nông nghiệp sẵn có, nguồn gen bản địa (cây lúa, cây ăn quả, vật nuôi, thủy sản, dược liệu…) có giá trị kinh tế cao, sạch bệnh phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển giống nông nghiệp và sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai; (2) Xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển giống nông nghiệp của khu vực Tây Bắc.

Dự án đã đưa ra 5 nội dung chủ yếu và cơ bản, thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giống, các đảng viên trong chi bộ cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất, bao gồm:(1) Điều tra đánh giá hiện trạng, sưu tầm các nguồn gen giống lúa, cây ăn quả, dược liệu, thủy sản, lợn đen bản địa; (2) Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen giống nông nghiệp (lúa, cây ăn quả, dược liệu, thủy sản, lợn đen) bản địa; (3) Đánh giá nguồn gen giống nông nghiệp bản địa; (4) Sản xuất giống nông nghiệp chất lượng tốt, bản địa; (5) Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo tồn, phát triển giống nông nghiệp bản địa.

Đảng viên phát biểu ý kiến trong hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Hội nghị đã có nhiều ý kiến và nhiều giải pháp đưa ra gắn liền với các nhiệm vụ thiết thực của trung tâm như: đề xuất và nghiên cứu phát triền giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản là thế mạnh của Trung tâm; nghiên cứu sản xuất các giống bản địa gắn với thị trường tiêu thụ; đặc biệt có đề xuất cần xây dựng kế hoạch triển khai sớm, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời cần tính toán chi tiết đến hiệu quả kinh tế, xã hội thu được; đề xuất lưu trữ và bảo tồn các giá trị của dự án sau nghiên cứu…

Hội nghị đã giúp cho các đảng viên trong chi bộ nắm bắt được những khó khăn, thuận lợi của Trung tâm Giống Nông nghiệp trong quá trình thực hiện Nghị Quyết Số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 363/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 13/10/2021 về việc triển khai Nghị Quyết số 10-NQ/TU. Từ đó nâng cao tinh thần cố gắng nỗ lực, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giống Nông nghiệp để từng bước thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị Quyết đã đề ra./.

 

                                                                                                                         Đào Thị Hồng Toan – Phòng HCQT